Κεντρικό Μενού

Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

Read More for....

Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

 
There is no translation available.

Η νομοθεσία περί ξεναγών παρατίθεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, της οποίας μέλος είναι και το Σωματείο μας, στην διεύθυνση http://touristguides.gr/plhrofories/nomothesia.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

(ΑΠΟ 10/04/2003)

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 3105/03 (ΦΕΚ 29/Α/10.02.03) ορίζεται ότι δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 10/04/03) η αρμοδιότητα του ΕΟΤ, η οποία είχε μεταβιβαστεί στις ΣΤΕ και αφορά την είσπραξη και απόδοση στο ΙΚΑ των εισφορών των ξεναγών, όπως και κάθε άλλη υποχρέωση , με το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρεται στο ΙΚΑ.

Η διαχείριση του πλαισίου ασφάλισής των ξεναγών από 10/04/2003 και μετά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ αρ. 91/2003 ως κατωτέρω:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Οι ξεναγοί οφείλουν να υποβάλλουν στο υποκατάστημα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος, εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αντίγραφα των Δελτίων Αποδείξεών τους της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, με συμπληρωμένη αναλυτική τριμηνιαία κατάσταση. Εάν ο ξεναγός έχει καταθέσει ο ίδιος την εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. 163/545005-51, ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος - «Καταθέσεις Εισφορών Ξεναγών» θα καταθέτει στο ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος μαζί με τα Δελτία Αποδείξεων και το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας.

Μετά τη λήξη της παρούσας, οι μεν ξεναγοί υποχρεούνται, μαζί με τα Δελτία Αποδείξεων, να υποβάλλουν και αναλυτική κατάσταση συμπληρωμένη ως το υπόδειγμα 2, τα δε τουριστικά γραφεία, πρακτορεία, κλπ., αναλυτική κατάσταση συμπληρωμένη ως το Υπόδειγμα 3.

Σε περίπτωση μη υποβολής των Δελτίων Αποδείξεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλονται στους ξεναγούς σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι κυρώσεις που προβλέπονται για την καθυστέρηση καταβολής των εισφορών. (Άρθρο 14, Ν. 2972/01 εγκ. ΙΚΑ 1/02).

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η ως άνω οδηγία, στις προεκτυπώμενες διατάξεις του εντύπου της ΠΕΠΤ, θα συμπληρώνονται χειρόγραφα και οι κοινοποιούμενες (άρθρο 24 Ν. 2919/01 ΦΕΚ 128Α και 36 παρ. 4 Ν. 3105/03 ΦΕΚ 29Α).

Η ΠΕΠΤ θα συντάσσεται σε βάρος του ξεναγού με αριθμό μητρώου εργοδότου τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΕ δεκαψήφιος και ΑΜΑ επταψήφιος).

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Οι υπόχρεοι καταβολής εισφορών (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ. , Τουριστικά Γραφεία , Πρακτορεία, καθώς και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί για απασχόληση σε μεμονωμένους περιηγητές κλπ) υποχρεούνται, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να καταβάλλουν τις εισφορές.

Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας « ΙΚΑ Πλατεία Συντάγματος- Καταθέσεις Εισφορών Ξεναγών» με αριθμό 163/545005-51.

Κατά τα λοιπά (υπολογισμός ημερών, ασφαλιστικές κλάσεις, κλπ) εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ. Αριθμ. 1/78 εγκύκλιο / διαταγή.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Όταν οι ξεναγοί παρέχουν υπηρεσίες σε τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιο κλπ. οι επιχειρήσεις αυτές είναι εργοδότες έναντι του Ι.Κ.Α.

Εντοπισμός εργοδοτών που δεν κατέβαλαν εισφορές

Επειδή, το υποκατάστημα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την εφαρμογή των ειδικών οδηγιών ως προς την υλοποίηση της ασφάλισης των ξεναγών, κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνει σε αυτό η αρμοδιότητα εφαρμογής τους. Όταν όμως διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταβληθεί εισφορές και απαιτείται καταλογισμός τους, το υποκατάστημα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος θα προβαίνει μεν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά η βεβαίωση και η είσπραξη τους θα διενεργείται από το υποκατάστημα ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εδρεύει ο εκάστοτε οφειλέτης εργοδότης, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 26 του Ν. 1846/51 και 23-26 του Κ.Α. ΙΚΑ).

Προπαρασκευαστικές ενέργειες Υποκαταστήματος ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος

Το Υποκατάστημα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος, αντλώντας στοιχεία από τα αντίγραφα των Δελτίων Αποδείξεων ξεναγών και τις αναλυτικές καταστάσεις των εργοδοτών, που διαβιβάστηκαν σε αυτό από τις ΣΤΕ, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εντοπίσει τα τουριστικά γραφεία που οφείλουν εισφορές και να συντάξει καταστάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την επωνυμία, το ΑΜΕ ΙΚΑ και τον ΑΦΜ κάθε οφειλέτη και να τις διαβιβάσει στο Κ.ΕΠ.

Εντοπισμός στοιχείων οφειλετών από το Κ.ΕΠ.

Το Κέντρο Επεξεργασίας, με βάση τα διαβιβαζόμενα από το υποκατάστημα Πλ. Συντάγματος στοιχεία (Επωνυμία, ΑΜΕ ΙΚΑ και ΑΦΜ Οφειλέτη), θα εντοπίζει του απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ οφειλέτες και θα εκδώσει καταστάσεις των απογεγραμμένων επιχειρήσεων, στις οποίες θα αναγράφονται, ταξινομημένες κατά υποκατάστημα απογραφής οι εξής πληροφορίες:

Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΑΜΕ, Υποκ/μα ΙΚΑ (Έδρας, Κωδικάς Υποκ/τος)

Ενέργειες Υποκαταστημάτων - Παραρτημάτων για τον έλεγχο για τον καταλογισμό εισφορών

Σύνταξη Π.Ε.Ε. και έλεγχος από το αρμόδιο Υποκατάστημα

Το Υποκ/μα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος, με βάση τις καταστάσεις του Κ.ΕΠ θα συντάξει για κάθε οφειλέτη εργοδότη Π.Ε.Ε., αναγράφοντας σε αυτές την επωνυμία του, τον ΑΦΜ, τον ΑΓΜ, ή ΑΜΕ (εφόσον διαθέτει στοιχεία), το χρηματικό κατάλογο και ανάλυση οφειλής (έκθεση ελέγχου) χωρίς να θέσει σε αυτές σφραγίδα του Υποκ/τος, υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου. Τα έντυπα αυτά μαζί με φωτοαντίγραφα των παραστατικών ελέγχου (Δελτία Αποδείξεων των ξεναγών, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη, των απασχολούμενων σε αυτόν ξεναγών και το ποσό οφειλής ανά τρίμηνο) διαβιβάζονται στο ΙΚΑ της έδρας του εργοδότη, το οποίο εντοπίζεται είτε από την εκδιδόμενη κατάσταση του Κ.ΕΠ. (για τους απογεγραμμένους εργοδότες), είτε από τα υπόλοιπα στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.) γα τους αναπόγραφους στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ.

Για τα τουριστικά γραφεία που εδρεύουν στην ασφαλιστική περιοχή του Υποκ/τος ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος και δεν κατέβαλαν εισφορές, θα συνταχθούν άμεσα σε βάρος τους ΠΕΕ από το ίδιο Υποκ/μα.

Απογεγραμένες επιχειρήσεις

Τα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ, μετά τη λήψη των αποστελλόμενων από το ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος στοιχείων, καταχωρούν αυτά σε χωριστή σελίδα του ΒΕΕ ανά τρίμηνο και αναγράφουν ότι, ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 24, Παρ. 1 του Ν. 2919/01. Η συναποστελλόμενη ΠΕΕ, αφού ελεγχθεί από τον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο ως προς το ύψος του ποσού, τα στοιχεία των ξεναγών που αναγράφει και τα στοιχεία του εργοδότη, συμπληρώνεται στα πεδία που αφορούν πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από το ΒΕΕ (Διεύθυνση έδρας, στοιχεία υπευθύνων, κ.λ.π.), σφραγίζεται (στρογγυλή σφραγίδα με την υπογραφή Διευθυντή), αριθμείται, υπογράφεται και επιδίδεται στον εργοδότη.

Αναπόγραφες επιχειρήσεις

Όταν διαβιβάζονται από το ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος στοιχεία για αναπόγραφους εργοδότες ξεναγών, θα καλούνται αυτοί εγγράφως, να προσκομίσουν εντός 20 ημερών, τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να απογραφούν.

Αν οι εργοδότες δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα αναζητηθούν στοιχεία για την απογραφή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο (μέσω ΔΟΥ, Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, κλπ), θα διενεργείται έλεγχος και οι ΠΕΕ θα συντάσσονται από το κατά τόπο αρμόδιο υποκ/μα ΙΚΑ κατά τα προαναφερόμενα για τις απογεγραμμένες.

Αιτιολόγηση ΠΕΕ

Στην αιτιολόγηση των ΠΕΕ θα αναγράφεται «.δεν απέδωσε στο ΙΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο καθώς και εκείνες που παρακράτησε από τους απασχολούμενες ξεναγούς, που αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128Α/25/6/01).

Μετά την λήψη των σχετικών στοιχείων από το Υποκ/μα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος, τα κατά τόπους αρμόδια υποκ/ματα και παραρτήματα ΙΚΑ, θα πρέπει να ολοκληρώνουν άμεσα τους εν λόγω ελέγχους.

Άσκηση ενδίκων μέσων

Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθούν ένδικα μέσα κατά τον συντασσόμενων ΠΕΕ πρέπει να καλείται (επί αποδείξει) κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της ΤΔΕ του υποκ/τος και ο ενδιαφερόμενος ξεναγός.

Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων το αρμόδιο υποκ/μα της έδρας του εργοδότη ενημερώνει το υποκ/μα ΙΚΑ Πλ. Συντάγματος, διαβιβάζοντας αντίγραφο της ΠΕΕ (με την ένδειξη για τον Κέντρο Επεξεργασίας), προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης του ενδιαφερόμενου ξεναγού.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ταυτόχρονα με τη σύνταξη των ΠΕΕ πρέπει να υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές κατά των υπευθύνων των ανωτέρω επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 86/67 όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 2721/99.

Μετά την αποστολή των χρηματικών καταλόγων και την βεβαίωση οφειλών των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των ΙΚΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 - ΚΕΔΕ και άλλους Νόμους για την είσπραξη των οφειλών όπως α) κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων β) κατάσχεση ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 «περί ευθύνης διοικούντων τα νομικά πρόσωπα» και γ) κατάσχεση εις χείρας τρίτων καθώς και έκδοση προγραμμάτων πλειστηριασμού κατά των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω.